.......

  • ۷۳۷

.

چه زیباست این نصیحت شهدا:

ما از " حلالش " گذشتیم،

شما نمی توانید از " حرامش " بگذرید ؟؟!!

علت حرام بودن گوشت خوک از نظر قرآن

  • ۶۱۰۲

قرآن کریم، انواع غذاها را که برای جسم و روح انسان مفید بوده و ذائقه‌ی او را نیز ارضاء کرده حلال شمرده است، و از طرفی انسان را از خوردن غذاهای مضر و پلید نهی می‌کند...

ممنوعیت از غذاهای غیربهداشتی و تنفرآمیز یکی از