نذر

  • ۲۰۱۳

۱- اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد باید همان روز بگیرد و اگر آن روز مسافرت کند قضا روزه و کفاره بر او واجب است.

.

.

.

۲-اگر نذر کند تا وقت معینی عملی را ترک کند مثلا گفته تا یک ماه حرف بیهوده نزنم یا پرخوری نکنم یا سیگار نکشم ، بعد از تمام شدن آن مدت می‌تواند آن کار را اگر گناه نیست انجام دهد.

ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری آن کار را انجام داد باز باید تا یک ماه آن را ترک کند و اگر دوباره انجام دهد کفاره دارد.