نذر

  • ۱۵۶۲

نذری که واجب میشود ، آیا مخالفت در آن کفاره دارد؟

.

جواب: باید صیغه نذر خوانده شود و لازم نیست عربی باشد ولی ترجمه آن را باید بگوییم و چون اکثر مردم صیغه نذر را نمی خوانند لذا اگر شخصی بخواهد مکان نذر یا زمان نذر یا مقدار نذر را عوض کند مانعی ندارد و کفاره هم ندارد و یادگیری صیغه نذر هم از واجبات نیست که انسان حتماً یادبگیرد و تکلیفی بر گردن خود اضافه کند و بعد هم مجبور به پرداخت کفاره شود زیرا کفاره نذر بنا بر مشهور این است که باید ۶۰ روز روزه یا ۶۰ فقیر را غذا دهد که حداقل حدود ۶۰ هزار تومن است.

البته علما در صیغه و عدمش اختلاف دارند مثلأ آیت الله وحید خراسانی وجوب نذر را به اینکه هر لفظی را بکار برده باشد که نذر را برساند ،می دانند.

اقسام نذر

  • ۱۸۵۶

رساله امام: نذر آن است که انسان ملزم شود(بر خود واجب کند) که کار خیری را بخاطر خدا بجا آورد یا کاری را که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک کند..

.

.

نذر چند قسم است

۱- نذر شُکر مثلاً می گوییم اگر بیماریم خوب شد فلان کار خیر را انجام می‌دهیم.

.

.

۲-نذر زجر مثلاً می‌گوییم اگر نماز صبح من قضا شد یا دروغ گفتم یا غیبت کردم فلان کار خیر را انجام می‌دهم.

.

.

۳-نذر مطلق که هیچ شرطی ندارد مثلاً می‌گوید برای خدا نذر میکنم نماز شب بخوانم یا صدقه دهم ، و هر سه نذر صحیح است.