حماسه ۹ دی

  • ۱۷۶۴
حماسه ۹ دی

حماسه۹دی

یکى دیگر از چالشها - که البته این چالش پیچیده ترى بود - چالشهاى فتنه انگیزى بود که در فتنه اى مثل هجدهم تیر سال۷۸ و فتنه ى سال ۸۸ ، با فاصله ى ده سال، اینها در تهران راه انداختند. امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه، نظام را شکست بدهند؛ ضربه وارد کنند؛ اما بعکس شد. در فتنه ى هجدهم تیر، پنج روز بعد از اینکه فتنه گران فتنه ى خود را، شروع کردند، مردم آن حرکت عظیم ۲۳ تیر را، نه فقط در تهران، بلکه در سایر شهرها به راه انداختند.

در فتنه ى ۸۸ دو روز بعد از حوادث عاشورا، آن قضیه ى عظیم نهم دى به راه افتاد. همان وقت بعضى از ناظران خارجى که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات غربى نوشتند و ما دیدیم، که گفته بودند آنچه در نهم دى در ایران پیش آمد، جز در تشییع جنازه ى امام، چنین اجتماعى، چنین شورى دیده نشده بود. این را مردم کردند. حضور مردم اینجورى است.

بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  ۲۰\۷\۱۳۹۰

۹دی

  • ۱۸۸۰

۹دی

یکى از خصوصیات دیگرى که در حادثه ى ۹ دى هست، که باز آن را کاملا به حوادث انقلاب نزدیک میکند، مسئله ى عاشوراست. یعنى در حوادث اول انقلاب هم محرّم پیش آمد و امام آن نکته ى عظیم عجیبِ تاریخى را بیان کردند : « پیروزى خون بر شمشیر » این حرف کوچکى نیست: ماهى که خون بر شمشیر پیروز است.

ماها عادت کرده ایم، این حرفها را هى تکرار میکنیم؛ کأنه عمقش گاهى از یادمان میرود. خون بر شمشیر پیروز می شود، مظلوم بر ظالم فائق مى آید، کشته بر کشُنده فائق می آید؛ این همان چیزى است که در عاشورا پیش آمد. امام این را در محرّم سال ۵۷ مطرح کردند، در قضیه ى ۹ دى هم باز پاى امام حسین در میان بود، پاى عاشورا در میان بود. اگر آن حرکات سخیف و در واقع گریه آور از سوى این گروه هاى ایضا سخیف، در عاشورا پیش نمى آمد، این حرکت عظیم و این تحرک عمومى مردم معلوم نبود به این شکل به وجود بیاید. اینجا هم پاى عاشورا در میان بود.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت ۹ دی   ۲۱\۹\۱۳۹۰